لطفأ قبل از ثبت نام در سامانه، اعتبار دانشگاه محل تحصیل و نیز ضوابط و مقررات عمومی مندرج در وب گاه این اداره کل به نشانی grad.saorg.irرا مطالعه فرمایید و در صورت احراز اعتبار محل تحصیل و مطابق بودن مدارک تحصیلی اخذ شده با ضوابط و مقررات یاد شده، نسبت به ثبت نام اقدام فرمایید.

در صورت عدم احراز شرایط یاد شده هزینه پرداخت شده جهت ارزشیابی عودت داده نمی شود

در حال حاضر ثبت نام در سامانه و تشکیل پرونده الکترونیکی، صرفابرای دانش آموختگان کشورهای فرانسه زبان و نیز عرب زبان امکانپذیر است؛ لذا چنانچه دانش آموخته دیگر کشورها می باشید لازم است حضوری با در دست داشتن اصل کلیه مدارک تحصیلی خارجی (قابل مشاهده در وب گاه یاد شده) به سازمان امور دانشجویان مراجعه نمایید

از ارسال کپی ناخوانا و یا ناقص مدارک جدا” خودداری فرمایید

چنانچه متقاضی ارزشیابی مقاطع مختلف از یک کشور می باشد صرفأ ارسال یک نسخه کاربرگه مشخصات فردی و تحصیلی با فیش های جداگانه برای هر مقطع کافی است

بررسی و ارزشیابی مدارک مربوط به رشته های پزشکی و پیراپزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد لذا از بارگذاری مدارک مربوط به این رشته ها جدا خوداری فرمایید

اینجانب با آگاهی از این موضوع که در خصوص مدارک ناقص، مدارکی که از دانشگاه های نامعتبر اخذ شده و یا در مواردی که رعایت ضوابط و مقررات یاد شده صورت نپذیرفته باشد اقدام نخواهد شد و امکان بازگرداندن هزینه های پرداخت شده نیز وجود ندارد؛ نسبت به بارگذاری مدارک خود برای ارزشیابی، در اداره دانش آموختگان اقدام نموده ام و همچنین متعهد می گردم که کلیه اطلاعات و مدارک ارائه شده صحیح بوده و چنانچه در هر یک از مراحل ارزشیابی، نیاز مجدد به ارایه اصل مدارک باشد نسبت به تحویل آن به اداره کل امور دانش آموختگان اقدام نمایم. بدیهی است نسبت به این موضوع نیز آگاه می باشم که در صورت احراز عدم صحت مدارک در هر مرحله از ارزشیابی، ضمن توقف روند ارزشیابی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد