سازمان امور دانشجویی

جهت ثبت نام آزمون زبان MSRT (تیر ماه) از طریق لینک انتقال به سامانه آزمون زبان MSRT اقدام نمایید

جهت استفاده از سایر خدمات از طریق لینک انتقال به سامانه سجاد اقدام نمایید

جهت استفاده از سایر خدمات دانشجویان بین الملل از طریق لینک انتقال به سامانه سجاد- بخش دانشجویان بین الملل اقدام نمایید

ثبت درخواست کارنامه سلامت روان

ثبت درخواست کارنامه سلامت جسم

ورود به سیستم و ثبت نام آزمون از روز یکشنبه مورخ 5 تیر ماه ساعت 12 انجام می شود، جهت مشاهده اطلاعیه بر روی لینک اطلاعیه آزمون زبان کلیک نمایید